Copyright 2022 - Custom text here

บทแรก ของการโค้ดไอโฟน ด้วย Swift คือ การเข้าใจเรื่อง ตัวแปร และ ค่าคงที่ครับ

เปิด Xcode ขึ้นมาเลยครับ ในการเรียนภาษา Swift ตัว Apple จะสร้างเครื่องมือที่ชื่อว่า PlayGround มาให้แล้ว ไป Get start with a playgorund เลยครับ

เลือกที่ blank ครับ

 

 

พิมพ์ ตามมาสเตอร์ แบบนี่ สิ่งที่ มาสเตอร์ ให้ทำคือการประกาศตัวแปร ครับ var เป็นชนิด String แบบ Implicit คือการไม่กำหนด Data Type แต่จะกำหนด Data Type จาก ชนิดของข้อมูลที่กำหนดให้เริ่มต้น อย่าง "Master UNG" เป็น String ฉนั้น ชนิดของ ตัวแปร namestring ก็จะเป็น String ครับ

ต่อมา surName เป็นการประกาศตัวแปรแบบ Explicit คือ จะกำหนดชนิดของข้อมูล หรือ Data Type ไปเลย ว่าเป็น String ครับ

 

ต่อไป มาสเตอร์ ลองประกาศค่าคงที่ let ที่ชื่อว่า cityName มี DataType เป็น String และพยายามเปลี่ยนแปลงค่า จาก ค่าเริ่มต้น สังเกตุว่า var จะทำได้ แต่ let จะไม่อนุญาติ ครับ

เอา Cursor ไปคลิกที่วงกลมแดง จะมี คำแนะนำให้แก้ปัญหา Fix ว่าให้เปลี่ยน จาก let เป็น var จะหาย นั้นหมายความว่าถ้าเราโค้ดไอโฟน และ Syntex มัน Error เราสามารถ Fix ได้โดยคลิกที่ วงกลมแดงแบบนี้คร้บ

 เปลี่ยนไปเป็น var ละ

 

การประกาศตัวแปร ที่ใชักับ Integet ครับมีการทำ Operatin ด้วยการ บวก ด้วย

แสดง Error ถ้าพยายามแก้ไข ตัวแปรที่เป็น let

 

 พอเปลี่ยนเป็น var ก็แก้ไขค่าได้ครับ

ลอง DataType แบบ จำนวนที่มีเศษ หรือ Double บ้างครับ

DataType แบบ Boolean ครับ

 

มาสเตอร์ ลองเอา Integet (จำนวนที่ไม่มีเศษ) มาทำ Operate บวก กับ Double หรือ จำนวนที่มีเศษได้ จะ Error ครับ ในการทำ Operate จะต้องทำให้ มี DataType ชนิดเดียวกันก่อน

 

 แต่เราสามารถเปลี่ยน Double มาเป็น Int ได้โดยใช้คำสั่ง Int(Double) ตัว number7Int จะไม่ Error ละ

ต่อไป ลอง Double เหมือนกัน ต่าง DataType จะ Operate กันไม่ได้

คำสั่งเปลี่ยน Int ไปเป็น Double จะใช้ Double(Int) 

แต่คำสั่งเปลี่ยน String ไปเป็น Int จะต้องมี ! แสดงว่า สิ่งนีเป็น Optional ที่ไม่เป็นความว่างเปล่า nil ครับ (เดี๋ยวเราจะได้เรียน Options อีกทีครับ)

สุดท้ายการเปลี่ยน Integer ไปเป้น String ครับ

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g